Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Aanmelding en toelating

Binnen openbaar Scholennetwerk De basis is gezamenlijk een procedure afgesproken rond de aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen. Zodra een kind 3 ½ is kan hij/zij worden ingeschreven op onze school. U ontvangt dan van ons een inschrijfformulier en intakeformulier en een samenvatting van de toelatingsprocedure. Na inlevering van het inschrijfformulier en intakeformulier ontvangt u in beginsel binnen 8 weken een schriftelijk besluit tot toelating. 

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen vanaf de eerste schooldag een goede start kunnen maken. Daarom hechten wij eraan dat we zowel van de ouders – via het intakeformulier - maar ook van andere instellingen, zoals de peuterspeelzaal, het consultatiebureau, kinderopvang of een eerder bezochte school informatie ontvangen over uw kind. Alleen zo zijn wij in staat om goed aan te sluiten bij dat wat uw kind nodig heeft. Bij inschrijving geeft u toestemming voor het opvragen van deze informatie.

We gaan er vanuit dat in beginsel alle kinderen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het voorkomen dat, op basis van verstreken informatie over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot onze eigen schoolse mogelijkheden, er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In zo’n geval treden wij in overleg met u. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen eventueel met externe ondersteuning en hulp.

Belangrijke factoren die oa een rol spelen bij onze afweging zijn:

  • Het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften reeds aanwezig in de groep
  • De beïnvloeding van rust en veiligheid in de groep en school
  • Beïnvloeding van het leerproces van andere kinderen
  • Evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs
  • De deskundigheid en ervaring van het team
  • De continuïteit van het team
  • De organisatie / differentiatie capaciteit van de groep en school
  • Het gebouw- en materiële situatie van de school

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij het desondanks toch niet verantwoord achten om een leerling onderwijs op onze school te laten volgen, daar ons inziens er een te groot gat zit tussen dat wat het kind nodig heeft aan goede begeleiding en zorg en dat wat wij kunnen bieden. De leerling zal dan niet worden toegelaten. Het bureau van het openbaar Scholennetwerk De Basis, waar onze school deel van uitmaakt, zal u vervolgens – indien u dat wenst - ondersteunen bij het zoeken naar goed passend onderwijs voor uw kind. Dit kan op een andere basisschool van het netwerk, dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs zijn.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van De Basis: www.debasisheerenveen.nl