Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Informatievoorziening

Schoolgids 
Op deze website kunt u de schoolgids lezen. Hierin leggen we uit hoe de school werkt, wat de resultaten zijn van ons onderwijs en wie er allemaal met de school verbonden zijn. Allerlei praktische informatie komt aan de orde. Daarnaast voorziet de schoolgids ook in de informatiebehoefte voor ouders die voor een schoolkeuze staan. Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad in met de inhoud van de schoolgids. Er is ook een Algemene schoolgids van de Basis. Hier in kunt u lezen wat de bovenschoolse afspraken/ procedures zijn. Wilt u een papierenversie van de schoolgids ontvangen dan kunt u dit bij ons aangeven.

Jaarkalender
Hierin staat onder andere informatie over de schoolvakanties en schoolactiviteiten  voor dit schooljaar.

Klassenouder
In elke groep is een ouder het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als voor de ouders van de groep. Er is regelmatig informeel overleg met de groepsleerkracht. Dit overleg gebeurt ook veel middels e-mailen. We willen de klassenouder in de toekomst zien als extra spil in onze organisatie.

Oudergesprekken
Drie keer in het jaar zijn er 10- minutengesprekken / oudercontactavonden nav de vorderingen van de leerling. Indien noodzakelijk zijn er ook gesprekken onder schooltijd met externe deskundigen (schoolbegeleider, ambulant begeleider of anderen) indien dit organisatorisch niet anders kan. U kunt altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Ook met de Intern Begeleider en/of Directeur kunnen ouders een afspraak maken.

Nieuwsbrief
Onze school geeft elke 2 weken een “Nieuwsbrief” mee. Het is een mededelingenblad voor de ouders. Hierin vindt u alle relevante informatie voor de komende weken. De Nieuwsbrieven worden ook op de website van de school geplaatst, www.skoatterwiis.nl . De Nieuwsbrief wordt tevens per email verstuurt naar alle ouders.
 
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar verzorgt iedere leerkracht een informatieavond voor zijn/haar groep. Het doel van deze avond is tweeledig:
1. de leerkracht en de ouders maken kennis met elkaar
2. de leerkracht informeert de ouders over de leerstof en het groepsgebeuren

Rapport en 10-minutengesprek
We maken gebruik van een rapport passend bij onze missie en visie van de school. Het rapport schrijven we voor elke leerling na ongeveer twintig weken (jan./febr.) en veertig weken (juni/juli) uit. Het rapport wordt met de leerling en ouders besproken en daarna krijgen de leerlingen dit rapport mee naar huis. De bedoeling van dit rapport is, dat het een schriftelijk beeld geeft van het werk en de vorderingen van uw kind. Het rapport moet op een later tijdstip weer ingeleverd worden bij de leerkracht.