Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

De MR

Wat doet de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gezien als een toezichthoudend orgaan tussen de school en het bestuur. Zij levert een bijdrage aan de besluitvorming over het schoolbeleid.

De belangrijkste taken van de MR zijn o.a.:

  • Bij een groot aantal beslissingen en veranderingen die door het bestuur worden genomen haar instemming te verlenen, bijvoorbeeld bij het wijzigen van het vakantierooster, bij personeelsaangelegenheden, het formatie budget systemen, nieuwe beleidsvoornemens enz. 
  • Het bestuur van adviezen voorzien t.a.v. ander vraagstukken

De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 4 jaar met de mogelijkheid herkozen te worden. In onze MR zitten een gelijk aantal leden bestaande uit 2 leerkrachten en 2 ouders/verzorgers.

De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De directeur kan als adviseur uitgenodigd worden.

De oudergeleding bestaat uit Pieter Lantermans en Siham de Jong. De leden van de personeelsgeleding zijn Petra Bruggenkamp en Willemien de Wit. De vergaderingen en verslagen van de MR zijn openbaar.
Bestuursbureau de Basis heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht U een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten.
 

Interessante links

Medezeggenschapsraden
www.medezeggenschapsraden.nl

Lumpsum in het primair onderwijs
www.lumpsumpo.nl

Algemene Onderwijs Bond
www.aob.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
www.ocenw.nl

Inspectie van het Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

Contact

Heeft u vragen op- en/of aanmerkingen of wilt u specifieke onderwerpen door de MR of met de directie besproken zien, neemt u dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een bericht. Ook suggesties voor een betere dienstverlening zien wij gaarne tegemoet.