KC-raad

In het schooljaar 2020 -2021 is een KC-Raad opgericht. 

Deze raad bestaat uit de Medezeggenschapsraad van de school samen met 1 pedagogisch medewerker van Kinderwoud en twee ouders van de peuteropvang. Als er beleidszaken besproken dienen te worden die het KindCentrum als totaal aangaan, dan worden ze niet behandeld in de MR, maar in de KC-raad. Zo organiseren we een bredere kijk: er wordt door zowel de bril van de kinderopvang als van de school gekeken naar ons beleid.